အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Pulses & Beans and Oil Seeds

ဆီထွက်သီးနှံဝယ်ယူစုဆောင်းသူများအတွက် ကုန်လှောင်ရုံများတွင် အရည်အသွေးနှင့်အစားအသောက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ် (Collector Manual Book)

အရည်အသွေးကောင်းသွင်းအားစုအရင်းအမြစ်များ(Quality Inputs)

Quality and Food Safety Manual for Oilseeds Storage

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (NES)၂၀၂၀-၂၀၂၅ အတွက် ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍ ဆွေးနွေးပွဲကို Online Meeting ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာရှိ ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကျင်းပပြီးစီး

STDF/PG/486 အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အပင်ပိုးမွှားရောဂါကင်းရှင်းရေးတားမြစ်ချက်များ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ဆီထွက်သီးနှံ ပို့ကုန်ကဏ္ဍဝင်ငွေတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း

One Case Study of Value Chain

International Technical and Quality Requirements;Challenges for Myanmar

STDF/PG/486 PROJECT ON “IMPROVING FOOD SAFETY AND COMPLIANCE WITH SPS MEASURES TO INCREASE EXPORT REVENUES IN THE OILSEEDS VALUE CHAIN”

Implementation and Development of GAP in Myanmar

“Improving Food Safety and Compliance with SPS measures to increase export revenues in the Oilseeds Value Chain” (STDF/PG/486)

STDF/PG/486 PROJECT ON “IMPROVING FOOD SAFETY AND COMPLIANCE WITH SPS MEASURES TO INCREASE EXPORT REVENUES IN THE OILSEEDS VALUE CHAIN”(Section 1)

STDF/PG/486 PROJECT ON “IMPROVING FOOD SAFETY AND COMPLIANCE WITH SPS MEASURES TO INCREASE EXPORT REVENUES IN THE OILSEEDS VALUE CHAIN”(Section 2)

Workshop on Documentation for Hygiene Practices and Food Safety System according to Codex

Sanitary and Phytosanitary Measure and GAP Food quality and Food Safety with SPS, GAP, HACCP and Value
chains

Understanding and Using Good Agricultural Practices (GAP)

Codex HACCP အရ အစားအစာ ဘေးကင်းရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

Benefits and Opportunities for GAP and SPS in International Markets

 Codex HACCP အရ အစားအစာဘေးကင်းရေးစနစ် လုပ်ငန်းတွင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရေး (၃) ရက်တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ